Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

Ban Cung Thánh

TTV Thánh Thể

TTV Lời Chúa

TTV Bệnh Nhân

Lễ Sinh

Hồn Nhỏ

Phụ Huynh

Trang Trí

Trật Tự/Tiếp Tân

Thông Tin

Văn Hoá/Thư Viện

Xã Hội

Văn Nghệ

Hôn Nhân

Truyền Giáo

Tương Trợ Bác Ái

Thẻ Tín Dụng

 

 

 

Ông Trần Văn Vững

 

Ông Nguyễn Đức Bạch

Ông Đào Đức Quang

Anh Mai Tuấn

Chị Lê Ngọc Bích

Chị Nguyễn Vân

Anh Nguyễn Phước

Ông Nguyễn Hào

Anh Lê Dũng

Ông Hà Hồ

Bà Võ Thị Xa

Anh Cao Thọ Thêm

Ông Phạm Trung Thành

Ông Nguyễn Văn Vang

Anh Phan Tân

Bà Lê Láng
Cô Nguyễn Hiền

(402) 475-3064

(402) 475-3064

(402) 435-3482

(402) 435-3482

(402) 770-0741

(402) 890-0198

(402) 450-7468

(402) 730-5012

(402) 320-6473

(402) 617-6110

(402) 489-9973

(402) 465-5202

(402) 617-7318

(402) 423-6968

(402) 261-3384

 (402) 309-9439

(402) 560-5458

(402) 435-8709