Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

Linh Mục Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC.

Sinh Ngày Ngày 25 Tháng 10 Năm 1966
Khấn Lần Đầu Ngày 1 Tháng 1 Năm 1990
Khấn Trọn Đời Ngày 1 Tháng 1 Năm 1996
Thụ Phong Linh Mục Ngày 29 Tháng 5 Năm 2004 tại Giáo Phận Sprìngield, MO dưới sự chủ trì của Đức Cha John J. Leibrecht.

2006-2010: Cha Giám Tập và Phụ Tá Nhất Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
2010-2011: Cha Phó, Giáo Xứ Martha - Venice, FL
2011-2014: Cha Phó, Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam - Denver, CO
Ngày 7 Tháng 9 Năm 2014: Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ - Lincoln, NE

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Ông Phạm Văn Trí Phó Nội Vụ

Ông Phạm Ninh Phó Ngoại Vụ

Ông Nguyễn Mược Thủ Quỹ

Anh Ninh Hiếu Thư Ký